تست پروفیل ورق و در و پنجره Upvc

پروفیل در و پنجره  UPVC  

در سالهای اخیر توجه زیادی در خصوص استانداردسازی صورت گرفته است، آزمون‌های مربوط به پروفیل در و پنجره upvc   مطابق با استاندارد ملی ایران با شماره  ۱۲۲۹۱، در این مجموعه انجام می‌پذیرد.

فهرستی از آزمون‌های مربوط به پروفیل در و پنجره UPVC :

ردیف آزمون ها شماره استاندارد
۱ وضعیت و شکل ظاهری پروفیل ISIRI 12291
۲ آزمون‌های ابعادی
۲-۱ اندازه‌ گیری ابعاد ( طول و عرض) پروفیل ISIRI 12291
۲-۲ اندازه‌ گیری ضخامت دیواره ها – سطح قابل رویت ISIRI 12291
۲-۳ اندازه‌ گیری ضخامت دیواره ها – سطح غیرقابل رویت ISIRI 12291
۲-۴ اندازه‌ گیری انحراف از راست بودن در یک متر ISIRI 12291
۲-۵ اندازه‌ گیری جرم واحد طول ISIRI 12291
۳ آزمون مکانیکی
۳-۱ اندازه‌ گیری مقاومت ضربه ISIRI 9277-2
۳-۲ اندازه‌ گیری مقاومت ضربه پس از هوازدگی مصنوعی ISIRI 12292
۳-۳ اندازه‌ گیری مقاومت جوش گوشه ها و اتصالات T  شکل ISIRI 10930
۳-۴ اندازه‌ گیری خواص خمشی ISIRI 357
۳-۵

ثبات رنگ پس از هوازدگی مصنوعی *E

 

ISIRI 12292
۳-۶

ثبات رنگ پس از هوازدگی مصنوعی* b

ISIRI 12292
۴  آزمون دمایی
۴-۱ آزمون برگشت حرارتی – پروفیل اصلی ISIRI 10787
۴-۲ آزمون برگشت حرارتی – پروفیل کمکی ISIRI 10787
۴-۳ تغییرات ظاهری پس از قرارگرفتن در معرض دمای ᴄᵒ۱۵۰ ISIRI 10786
۴-۴ تعیین دمای نرمی ویکات ISIRI 10786
تست پروفیل ورق و در و پنجره Upvc

You May Also Like