تست حفاظت محفظه Ip code

درجه حفاظت Ingress Protection) IPxx)  میزان مقاومت تجهیزات الکتریکی در مقابل نفوذ ذرات جامد و آب را تعیین میکند. طبقه بندی حفاظت در استاندارد IEC 60529 با حروف IP به همراه دو رقم نمایش داده می شود. رقم اول درجه حفاظت در مقابل نفوذ در برابر ذرات جامد و رقم دوم درجه حفاظت در مقابل نفوذ مایع (آّب) را بیان می کند.

 

در تصویر زیر جزئیات آزمون های حفاظت در برابر جامدات و مایعات قابل مشاهده می باشد.

 

 

 

 

تست حفاظت محفظه Ip code

You May Also Like