تست حفاظت محفظه Ik code

آزمون‌ حفاظت ضربه IK

درجه بندی  IK میزان حفاظت ارائه شده توسط محفظه لوازم الکتریکی در برابر اثرات مکانیکی خارجی (ضربه)  را تعیین میکند،IK به صورت IKXX نمایش داده می شود، که “XX” می تواند بین ۰۰ تا ۱۰ متغییر باشد.

انرژی ضربه بر حسب ژول، فاصله وزنه از محفظه بر حسب میلیمتر و جرم وزنه بر حسب کیلوگرم  جزء فاکتور های اساسی  این تست محسوب می شود.

تست حفاظت محفظه Ik code

You May Also Like