تحقیقات و فن آوری

این شرکت در حال حاضر به عنوان واحد فناور در زمینه های تخصصی « تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی» و« محصولات پیشرفته فناوری ساختمان و مسکن» از طرف پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان دارای مجوز فناوری بوده و هم اینک در حال تحقیقات و همکاری با مرکز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بنیاد ملی نخبگان در زمینه تخصصی فناوریهای نوین مسکن و تدوین استانداردهای مربوط به محصولات CFRP و  GFRP می باشد.