• دوره تخصصی و کارگاهی لوله و اتصالاتUPVC آبرسانی به شماره استاندارد ۱۳۳۶۱

۱- دوره آموزشی پاییز و زمستان ۹۶:

• دوره تخصصی و کارگاهی لوله و اتصالاتUPVC آبرسانی به شماره استاندارد ۱۳۳۶۱

شاید این مطالب برای شما جالب باشند !