• دوره تخصصی و کارگاهی لوله های محافظ هادی برق به شماره استاندارد سری ۱۱۲۱۵

۱- دوره آموزشی پاییز و زمستان ۹۶:

• دوره تخصصی و کارگاهی لوله های محافظ هادی برق به شماره استاندارد سری ۱۱۲۱۵

شاید این مطالب برای شما جالب باشند !