• دوره تخصصی و کارگاهی سیم و کابل برق به شماره استاندارد ۶۰۷

۱ – دوره آموزشی پاییز و زمستان ۹۶ :

• دوره تخصصی و کارگاهی سیم و کابل برق به شماره استاندارد ۶۰۷

شاید این مطالب برای شما جالب باشند !