آزمایشگاه پارس آزمای جامع موفق به اخذ گواهینامه محافظت محفظه IP Code گردید.

این آزمایشگاه تاکنون هر ساله گواهینامه تأیید صلاحیت خود را به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد استان سمنان برای ارائه خدمات، دریافت می نمود و جهت گسترش فعالیت ها، در تیر ۱۳۹۷ موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت در زمینه محافظت محفظه IP Code با شماره استاندارد ملی ایران ۲۸۶۸ برای واحدهای آزمایشگاهی شد. آزمون های مشمول این استاندارد عبارتند از محافظت محفظه در برابر نفوذ اجسام جامد، ذرات خارجی و گرد و غبار ، محافظت محفظه در برابر نفوذ آب و رطوبت می باشد.

آزمایشگاه پارس آزمای جامع موفق به اخذ گواهینامه محافظت محفظه IP Code گردید.

You May Also Like