آزمون‌ حفاظت محفظه IPو IK

آزمون‌ حفاظت محفظه IP

درجه حفاظت Ingress Protection) IPxx)  میزان مقاومت تجهیزات الکتریکی در مقابل نفوذ ذرات جامد و آب را تعیین میکند. طبقه بندی حفاظت در استاندارد IEC 60529 با حروف IP به همراه دو رقم نمایش داده می شود. رقم اول درجه حفاظت در مقابل نفوذ در برابر ذرات جامد و رقم دوم درجه حفاظت در مقابل نفوذ مایع (آّب) را بیان می کند.

 

در تصویر زیر جزئیات آزمون های حفاظت در برابر جامدات و مایعات قابل مشاهده می باشد.

 

 

 

 

آزمون‌ حفاظت ضربه IK

درجه بندی  IK میزان حفاظت ارائه شده توسط محفظه لوازم الکتریکی در برابر اثرات مکانیکی خارجی (ضربه)  را تعیین میکند، IK به صورت IKXX نمایش داده می شود، که “XX” می تواند بین ۰۰ تا ۱۰ متغییر باشد.

انرژی ضربه بر حسب ژول، فاصله وزنه از محفظه بر حسب میلیمتر و جرم وزنه بر حسب کیلوگرم  جزء فاکتور های اساسی  این تست محسوب می شود.