لوله و اتصالات  آبرسانی و فاضلابی  UPVC, PVC

آزمایشگاه همکار پارس آزمای جامع  با تأمین تجهیزات کامل و به روز  و کادر علمی مجرب ٬ قادر به ارائه خدمات آزمون دقیق  در زمینه لوله و اتصالات  UPVC, PVC آبرسانی و فاضلابی می باشد.

فهرستی از آزمون‌های مربوط به  لوله و اتصالات آب و فاضلابی UPVC ، PVC  انجام شده، به شرح ذیل می باشد.

 

 

ردیف آزمون ها شماره استاندارد
۱ آزمون وضعیت ظاهری و رنگ لوله SIRI ۹۱۱۸
۲ آزمون ابعادی
۱-۲ اندازه گیری قطر متوسط خارجی SIRI ۲۴۱۲
۲-۲ ضخامت دیواره لوله SIRI ۲۴۱۲
۳-۲ اندازه گیری دو پهنی SIRI ۲۴۱۲
۳ آزمون مکانیکی
۱-۳ آزمون استحکام در برابر ضربه ISIRI 11438
۲-۳ آزمون سفتی حلقوی ISIRI 11436
۴ آزمون دمایی
۱-۴ آزمون تعیین دمای نرمی ویکات ISIRI 2414
۲-۴ آزمون  تعیین چگالی ISIRI 7090-1
۳-۴ آزمون برگشت حرارتی ISIRI 7671
۴-۴ مقاومت در برابر دیکلرومتان ISIRI 10609
۵-۴ حداقل درصد حجمی pvc ISIRI 10237-5