آزمون های Glow wire & Flame Retardant

آزمون‌ شعله سوزنی  Flame retardant test 

آزمون شعله سوزنی  ( خطر آتش سوزی ) برای تست و ارزیابی خطر آتش سوزی مواد با استفاده از شعله آتش سوزنی صورت می گیرد. این آزمون اثر یک شعله کوچک بر روی نمونه آزمایشی را تعیین می کند. آزمون شعله سوزنی در بخش تولید و کنترل کیفیت دستگاه های روشنایی، الکتریکی ، لوازم خانگی، ، ابزار الکترونیکی، دستگاه الکتریکی و تجهیزات فنی استفاده می شود. همچنین مناسب برای صنایع مواد عایقی، پلاستیک ها و مواد جامد قابل احتراق می باشد.

آزمون شعله سوزنی مطابق با استاندارد بین المللی IEC 60695-11-5 و استاندارد ملی  ISIRI 3685 صورت میگیرد.

 

 

آزمون‌ سیم ملتهب  Glow wire test 

آزمون سیم ملتهب یک آزمون ایمنی الکتریکی برای ارزیابی مقاومت مواد عایقی مورد استفاده در دستگاه های الکتریکی در برابر شعله می باشد. بعبارتی  با گرم کردن بیش از حد یک قسمت، تاثیر احتمالی گرما در خرابی عملکرد دستگاه های الکتریکی را شبیه سازی میکند. هدف از این آزمون حفاظت در مقابل خطر آتش سوزی قسمتهای الکتریکی که می تواند مواد عایقی را به آتش بکشند، می باشند. دمای سیم ملتهب توسط کمیته تجهیزات الکتریکی به عنوان تابعی از احتمال بروز خطر آتش سوزی محصولات مورد استفاده تعیین گردیده است.

آزمون سیم ملتهب مطابق با استاندارد بین المللی  IEC 60695-10-2 و استاندارد ملی ISIRI 3134 صورت میگیرد.