آزمایشگاه لوله و اتصالات محافظ هادی UPVC

لوله و اتصالات  آبرسانی و فاضلابی  UPVC, PVC

آزمایشگاه همکار پارس آزمای جامع  با تأمین تجهیزات کامل و به روز  و کادر علمی مجرب، قادر به ارائه خدمات آزمون دقیق  در زمینه لوله و اتصالات  UPVC, PVC آبرسانی و فاضلابی می باشد.

فهرستی از آزمون‌های مربوط به  لوله و اتصالات آب و فاضلابی UPVC ، PVC  انجام شده، به شرح ذیل می باشد.

 

۲-۲ضخامت دیواره لوله

SIRI ۲۴۱۲

ISIRI 11436

ردیف آزمون ها شماره استاندارد
۱ آزمون وضعیت ظاهری و رنگ لوله

SIRI ۹۱۱۹

۲ آزمون ابعادی
۱-۲ اندازه گیری قطر متوسط خارجی

SIRI ۲۴۱۲

۳-۲ اندازه گیری دو پهنی

SIRI ۲۴۱۲

۳ آزمون مکانیکی
۱-۳ آزمون استحکام در برابر ضربه

ISIRI 11438

۲-۳ آزمون سفتی حلقوی
۴ آزمون دمایی
۱-۴ آزمون تعیین دمای نرمی ویکات

ISIRI 2414

۲-۴ آزمون  تعیین چگالی

ISIRI 7090-1

۳-۴ آزمون برگشت حرارتی

ISIRI 7671 

۴-۴ مقاومت در برابر دیکلرومتان

ISIRI 10609

۵-۴ حداقل درصد حجمی pvc